Zapisy

Informacja dotycząca zapisu dziecka do przedszkola

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3-6 lat.                   W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecku w wieku 2,5 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. W Przedszkolu funkcjonuje grupa „O” – zerówka.
 4. Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w każdym roku w marcu na kolejny rok szkolny i trwa do wyczerpania miejsc.
 1. W przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu, jest możliwość przyjęcia dziecka w ciągu całego roku szkolnego
 2. Podstawą zapisu dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
 3. Do przedszkola zapisywane są dzieci  jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej
 4. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Szczęść Boże!

 s. Danuta Sierant 

Dyrektor przedszkola