Zapisy

Informacja dotycząca zapisu dziecka do przedszkola

-Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3-6 lat.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecku w wieku 2,5 lat.

-Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

-W przedszkolu funkcjonuje grupa „O” – zerówka.

-Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.

-W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

-Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w każdym roku w marcu na kolejny rok szkolny i trwa do wyczerpania miejsc.

-W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, jest możliwość przyjęcia dziecka w ciągu całego roku szkolnego

-Podstawą zapisu dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

-Do przedszkola zapisywane są dzieci  jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej

-Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.

-Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Szczęść Boże!

 s. Danuta Sierant 

Dyrektor przedszkola