Program wychowawczy

Podstawowe informacje zawarte w programie wychowawczym oraz statucie znajdą Państwo poniżej.

Głównym zadaniem naszej placówki przedszkolnej jest realizacja zamierzeń zawartych w misji Przedszkola. Brzmi ona:

„Posłannictwem Przedszkola jest służba dziecku, kształtowanie jego osobowości w duchu Ewangelii, w szczególności poprzez odkrywanie znaków Bożej obecności w istniejących warunkach życia społecznego i poprzez kontakt dziecka z przyrodą, kulturą i sztuką.”

Promowanie wartości ewangelicznych, takich jak: dobroć, miłość, życzliwość, przebaczenie, ofiarność, pomoc, współczucie, pracowitość, szacunek jest jedyną drogą do ukształtowania zaczątków prawości i szlachetności charakteru małego dziecka.
Pragniemy również z należną uwagą docenić naturalną, dziecięcą wiarę naszych milusińskich oraz spontaniczną i niezwykle prostą zdolność do modlitwy, która porusza serca. Tak o niej mówił błogosławiony Jan Paweł II.

„Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga, jak to czynią dzieci.”

Ufamy, że ta droga uwrażliwi dzieci na to, co dobre i piękne, nauczy dokonywania i oceny tych wartości, które decydują o godności i wielkości człowieka.

Z Programu wychowawczego przedszkola:

GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA:

  1. Wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości każdego dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
  1. Postrzeganie każdego dziecka w kategoriach podmiotowości , poszanowanie jego godności i wolności, dostrzeganie niepowtarzalności.
  2. Przygotowanie dziecka do życia w rodzinie i społeczności lokalnej zapoznając z regułami zachowania w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
  3. Zapoznanie ze światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
  4. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.
  5. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
  6. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
  7. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
  8. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.

 

OGÓLNE ZADANIA PRZEDSZKOLA:

– rozbudza dociekliwość poznawczą dzieci, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w życiu,

– uczy nabywania umiejętności podporządkowywania się ustalonym zasadom i regułom,

– uczy samodzielności i wrażliwości na dobro w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,

– uczy odpowiedzialności z siebie i innych,

– uczy szacunku dla dobra wspólnego oraz kształtuje postawy patriotyczne,

– rozwija w dzieciach dążenie do poszukiwania prawdziwych wartości oraz pomaga w uzyskaniu orientacji moralno – etycznej i ich hierarchizacji,

– uczy dokonywania wyborów oraz wspiera w doskonaleniu się przedszkolaków,

– uczy umiejętności współdziałania i współtworzenia, słuchania innych oraz szanowani ich poglądów,

– uświadamia konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów.